Terms of service

Warunki i zasady sprzedaży / Regulamin firma BrasiT

§1 Postanowienia ogólne

1.Strona internetowa https://www.brasit.pl stanowi teleinformatyczną platformę informacyjną prowadzoną przez firmę BrasiT – Paweł Bracha, Lubelska 46,24-170 Kurów NIP 7162725085, zwaną w niniejszym regulaminie „BrasiT”, mającą na celu przekazanie podstawowych informacji na temat posiadanego przez „BrasiT” asortymentu.

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. „BrasiT” lub „Sprzedawca”- działalność BrasiT – Paweł Bracha
 2. Interesant- Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która podejmuje działania mające na celu uzyskanie informacji o=dotyczących produktów i cen oferowanych przez BrasiT
 3. „Kupujący”- Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Oferty Handlowej oferowanej przez BrasiT
 4. Dni robocze- Czas liczony w dni pracujące od Poniedziałku do Piątku.
 5. Termin realizacji zamówienia – termin realizacji zaakceptowanej przez Klienta oferty, który zawarty jest w dokumencie Oferta, liczony od rozpoczęcia nowego tygodnia od otrzymania zamówienia (liczony w pełnych tygodniach).
 6. Oferta- oferta handlowa, zawierająca wycenę towarów dla interesanta, staje się wiążąca w momencie akceptacji –złożenia zamówienie

3. Oferta w przypadku zamówienia stanowi warunki wiążące kupującego i sprzedawcę.

4.Pozostałe warunki nie zamieszczone w ofercie reguluje „Regulamin”.

5. Akceptacja Oferty xxx jest jednoznaczna z akceptacja regulaminu.

6.Regulamin obowiązuje wszystkich Kupujących.

§ 2 Sposób kontaktu oraz informacja ofertowa

 1. Informacje i porady techniczne dostępne są pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.brasit.pl w zakładce „Kontakt”
 2. Zapytania ofertowe kierować należy na adres email podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej www.brasit.pl
 3. Zapytania winny mieć treść ogólnie obowiązujących pytań handlowych i zawierać informacje konieczne do utworzenia właściwej wyceny, w zależności od wymagań interesanta.
 4. Czas uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynosi od 1-7 dni roboczych.
 5. Informacja handlowa jest przesyłana w pliku „OFERTA xxx”,gdzie xxx-oznacza numer oferty. Oferta w przypadku dokonania zamówienia stanowi warunki wiążące kupującego i sprzedawcę.
 6. Informacja zawarta w ofercie ważna jest 7 dni, chyba, że zapis w ofercie stanowi inaczej.
 7. W przypadku braku akceptacji oferty w ciągu 7 dni od daty jej utworzenia, warunki oferty mogą ulec zmianie.

§ 3. Ceny towarów

1. Cenniki dostępne, są jedynie szacunkowymi cennikami.
2. Ceny towarów zależą od aktualnych kursów walut ustalanych na podstawie kursu BRE Bank S.A.
3. Ceny towarów mogą ulec zmianie w przypadku zamówienia większej ilości towaru, lub wzrosnąć w przypadku zamówienia mniejszej ilości towarów.
4. Ceny towarów nie zawierają podatku VAT , oraz podawane są w walutach innych niż PLN- z możliwością przeliczenia na PLN po obowiązujących kursach walut na dzień złożenia zamówienia.
5. Koszty przesyłki zależą od zapisu w Ofercie
6. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana w Ofercie w chwili składania zamówienia.

§ 4. Składanie zamówień

1. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się akceptację oferty z nadanym przez BrasiT numerem porządkowym.

2. Zamówienie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres zwrotny- ten z którego oferta została przesłana, w tytule maila należy wprowadzić numer oferty- w przypadkach innych zamówienie może nie zostać zrealizowane.

3. Złożenie zamówienia równoznaczne z akceptacją Oferty oznacza, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w ofercie.

4. Jedynie na wniosek Kupującego mogą zaistnieć warunki realizacji zamówienia inne niż w przesłanej Ofercie- pod warunkiem, że przed zamówieniem Kupujący zażąda pisemnie zmian dotyczących oferty, i zostaną one na nią naniesione przez BrasiT w Ofercie i zaakceptowane przez Kupującego.

5. Nie ma innej możliwości zamówienia jak poprzez akceptację Oferty z przydzielonym numerem porządkowym.

6. Inne ustalenia, nie naniesione na Ofertę uznaje się za niebyłe.

7. W przypadku poprawnego złożenia zamówienia( tylko akceptacja Oferty XXX) Kupujący otrzyma od Sprzedającego Fakturę zaliczkową PRO-FORMA

8. Po otrzymaniu wpłaty zamówienie zostaje niezwłocznie przekazane do produkcji.

§ 5. Formy płatności i dostawy

1. Płatności dokonuję się na podstawie wystawionej po akceptacji Oferty faktury Pro-Forma, określającej wysokość żądanej do realizacji zamówienia zaliczki.

2. Przyjęto, że minimalną do realizacji zaliczką jest 100% wartości kwoty całego zamówienia.

3. W przypadku wyrażenia zgody na inna kwotę zaliczki, zapis taki widniał będzie w dokumencie Oferta.

4. Waluta płatności podana jest na dokumencie Pro-Forma

5. Płatność należy uregulować niezwłocznie po otrzymaniu faktury Pro-Forma, jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, w przeciwnym wypadku Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia.

6. Płatność w walucie podanej na dokumencie Pro-Forma należy uregulować w podanym terminie na konto:

Bank: BRE Bank SA – mBank

Nr konta: 12 1140 2004 0000 3502 7488 4128

7. W przypadku wpłaty zaliczki na kwotę mniejszą niż podana w dokumencie Faktura Pro-Forma zamówienie nie zostanie zrealizowane.

8. W przypadku wpłaty zaliczki na kwotę uzgodnioną, mniejszą niż 100% wartości zamówienia, pozostałą część kwoty wpłacić należy dokładnie do dnia jej terminu płatności. W przypadkach innych zaliczka zostanie zatrzymana.

9.Forma dostawy jest podana przez Sprzedającego w dokumencie Oferta xxx.

10.W zależności od formy dostawy różny będzie czas realizacji zamówienia.

§ 6. Realizacja zamówień

 1. W zależności od formy dostawy różny będzie czas realizacji zamówienia.
 2. Realizacja zamówień odbywa się na podstawie dokumentu Oferta xxx.
 3. Nie ma możliwości realizacji zamówienia z warunkami innymi niż te podane w dokumencie Oferta xxx, chyba, że Kupujący zażądał pisemnie dokonania takiej zmiany i z dniem otrzymania zmiany w dokumencie Oferta xxx zaakceptował ją.
 4. Zmiany żądaniowe w dokumencie Oferta xxx są ważne do końca dnia, w którym dokument został przesłany do klienta z naniesionymi zmianami.
 5. W przypadku, gdy klient nie zaakceptował zmian w dniu ich otrzymania, zmiany uważane są za niebyte, a podstawą do zamówienia jest dokument Oferta xxx podstawowy -tj. przesłany do Kupującego jako pierwszy, bez naniesionych zmian,
 6. Termin realizacji jest liczony od pierwszego dnia roboczego tygodnia następującego po dokonaniu wpłaty zaliczki.
 7. Termin dostawy/realizacji zamówienia określony jest w dokumencie Oferta xxx
 8. Termin realizacji podany w Ofercie, jest obowiązujący na dzień tworzenia oferty, i w późniejszych dniach może ulec zmianie.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia towaru w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia okresu podanego w dokumencie Oferta, okres ten nie jest uważany jako opóźnienie i nie podlega roszczeniom ani reklamacjom.
 10. Termin 14 dni od zakończenia terminu podanego w Ofercie nie jest uważany za opóźnienie i nie podlega roszczeniom Kupującego co do terminu dostawy.
 11. Po otrzymaniu wpłaty zamówienie zostaje niezwłocznie przekazane do produkcji.
 12. W przypadku opóźnień w dostawie na które Sprzedający niema wpływu, termin dostawy ulega przedłużeniu, Sprzedawca nie podlega z tego tytułu roszczeniom. Opóźnienia w czasie realizacji za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności to min.:

– terminy wypłynięcia statków,

-opóźnienia w produkcji,

-warunki atmosferyczne,

-zdarzenia losowe,

-wypadki,

-działania osób trzecich

-pozostałych nie wynikających z winy Sprzedającego

12. Nie obowiązuje termin dostawy inny niż ten podany w dokumencie przesłanym Oferta xxx, z zastrzeżeniem przedłużenia tego terminu jak w punktach 9, 10 i 11

13. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia się realizacji zamówienia , w przypadkach podejrzenia działania Kupującego na szkodę Sprzedawcy, oraz w przypadkach małej wierzytelności Kupującego, a także podejrzenia brania udziału Kupującego w nieuczciwych transakcjach lub namawiania przez Kupującego Sprzedającego do wzięcia udziału w nich.

§ 8. Warunki reklamacji

1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres przedsiębiorcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej www.brasit.pl w zakładce „Kontakt”.

2. Reklamacjom nie podlegają winy powstałe w wyniku złego montażu lub niewłaściwego eksploatowania towarów lub użytkowania w niewłaściwych warunkach

3. Reklamacjom podlegają jedynie winy powstałe w wyniku produkcji.

4. Sprzedawca nie odpowiada bezpośrednio za gwarancję, jest pośrednikiem pomiędzy Gwarantem-Producentem a Kupującym

5. W przypadku rozwiązania lub zmiany formy działalności Firma BrasiT nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia gwarancyjne i pozostałe.

6. W przypadku rozwiązania lub zmiany formy działalności, reklamacje należy kierować bezpośrednio do producenta.

7. Firma “BrasiT” zwana dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem.

8. Okres gwarancji na poszczególne podzespoły wchodzące w skład oferty wynosi 24 msc. gwarancji na prawach ogólnych.

9. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi powstałe w okresie (jak wyszczególniono przy poszczególnych podzespołach) od daty dostawy. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych nieprawidłowym zamontowaniem i podłączeniem komponentów.

10. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 28 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego Gwaranta bądź dłuższym w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy niezbędnych do naprawy części.

11. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.

12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, konserwacja.

13. Nie gwarantuje się poprawnego działania sprzętu z urządzeniami zakupionymi i instalowanymi poza firmą BrasiT

14. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
– zerwania tabliczki znamionowej przez osobę nieupoważniona przez Gwaranta,
– nieczytelnych, zmienionych lub usuniętych numerów seryjnych sprzętu, podanych w punkcie 14 warunków gwarancji.
– samowolnie dokonywanych przez Klienta lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

15. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w sprzęcie, a w szczególności powstałe wskutek:
– niewłaściwej lub niezgodnej eksploatacji, instalacji, przechowywania (zalanie sprzętu płynami, wyładowania atmosferyczne, przepięcia itp.),
– mechanicznych uszkodzeń i zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzą, uderzeniem pioruna, wichurą, wandalizmem oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
– uszkodzeń wynikłych podczas rozładunku, przeładunku a w szczególności montażu przez nabywcę.

16. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień. W razie utraty przez Nabywcę karty gwarancyjnej nowa karta gwarancyjna nie będzie wydana, a okres gwarancyjny określa się osobno dla poszczególnych części zgodnie z tabliczkami znamionowymi.

17. Gwarancją objęty jest wyłącznie sprzęt wymieniony w ofercie handlowej.

18. Nie ujęte w warunkach gwarancji “przepisy gwarancyjne” reguluje Kodeks Cywilny.

19. Firma BrasiT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w swoich produktach w przyszłości, bez żadnych zobowiązań do dokonania tych zmian i ulepszeń do produktów wcześniej dostarczonych.

20. W przypadku nie wywiązania się z terminu płatności określonego na fakturze, gwarant automatycznie odstępuję od umowy gwarancyjnej.

21. Podstawą do uznania reklamacji jest dostarczenie na swój koszt reklamowanego urządzona posiadającego oryginalne oznaczenie numeru serii wraz z opisem występującej wady i podpisaną gwarancją.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

1. Odstąpieniu od umowy nie podlega :

-opóźnienie w terminie dostawy spowodowane czynnikami wymienionymi § 6 pkt. 11,

– odstąpienie z od umowy /inne roszczenia w przypadku podanym w § 6. Pkt 9 i 10

-zmiany w projektach i przetargach w których Kupujący bierze udział,

– wpływ osób trzecich na decyzję Kupującego,

-roszczenia co do Kupującego przez jego kontrahentów lub dalszych partnerów Kupującego,

-zmiany w zarządzie i organizacji pracy Kupującego,

-upadłość Kupującego,

-zmiana decyzji Kupującego co do ilości lub typu towaru,

-błędy , pomyłki dotyczące zamówienia spowodowane przez Kupującego lub jego pracowników, lub inne osoby którym zostało zlecone zamówienie towaru,

-umyślne działania osób trzecich lub Kupującego, w konsekwencji mające na celu wprowadzenie w błąd,

-powoływanie się na warunki inne niż zawarte w dokumencie Oferta xxx,( zgodnie z ust § 6. Pkt 2 i 3) chyba, że Kupujący zażądał zmiany w dokumencie Oferta xxx i otrzymał go z naniesionymi zmianami,

2.Odstąpieniu od umowy podlega:

-opóźnienie sprzedającego w dostawie( poza okresem o którym mowa w w § 6. Pkt 9 i 10)

-umyślnego opóźniania terminu dostawy towarów,

3. Prawo zwrotu produktów przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:

-towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem,

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy warunki realizacji wynikają na chęć narażenia sprzedającego na stratę lub w przypadku małej wiarygodności kupującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez BrasiT są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21/10/2013 r. do odwołania.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie BrasiT, a także pod adresem https://www.brasit.pl/regulamin.html

Firmy, które nam zaufały:

Gminy, które nam zaufały:

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.