Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE

Celem programu PROSUMENT jest „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Założenia nowego programu NFOŚiGW na dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych – „Prosument”:

 • Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w pierwszym roku lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych, po okresie roku lub wyczerpaniu puli – dofinansowanie do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej – warto już dziś podpisać wstępną umowę i przygotować projekt instalacji, który jest niezbędny na etapie składania wniosku – pozwoli to na szybkie skompletowanie dokumentów niezbędnych do aplikacji.
 • Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres do 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych) – preferencyjne oprocentowanie oraz kredyt na 100% kosztów pozwala na realizację zadania bez konieczności angażowania kapitału własnego.
 • Koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci to maksymalnie 8 000 zł za każdy kWp zainstalowany dla instalacji do 10 kWp oraz 6000 zł dla instalacji powyżej 10 kWp

Przygotowując dokumenty do wniosku, należy się upewnić, że instalacja fotowoltaiczna którą Państwo chcecie zakupić, oraz firma instalatorska która będzie ją wykonywała spełniają wymogi formalne programu. Jest to istotne z punktu widzenia przyjęcia wniosku.

Instalacja PV musi spełniać następujące wymogi:

 •   projekt instalacji musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej,
 •   urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia,
 •   posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,
 •   posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,
 •   instalacja zawiera licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesłania danych,
 •   urządzenia monitorujące parametry pracy systemu muszą pracować zgodnie z normą PN-EN 61724,
 •   zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe i odgromowe systemu,
 •   zastosowane moduły fotowoltaiczne posiadają certyfikaty zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia nie jest wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

Firma instalatorska musi posiadać odpowiednie certyfikaty do wykonania montażu.

Osoby prywatne, które będą starać się we własnym zakresie o uzyskanie dofinansowania w formie preferencyjnego kredytu wraz z dotacją, muszą złożyć odpowiednie wnioski do oddziału BOŚ Banku, gdyż BOŚ Bank jest jedynym bankiem obsługującym program Prosument. Wnioski może również złożyć w imieniu inwestora firma instalacyjna.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu PROSUMENT znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.