Regulamin

Warunki i  zasady sprzedaży oraz montażu / Regulamin firmy BrasiT

§1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa https://www.brasit.pl stanowi teleinformatyczną platformę informacyjną prowadzoną przez firmę  BrasiT – Paweł Bracha, Lubelska 46, 24-170 Kurów, NIP PL 716-272-50-85, zwaną w niniejszym regulaminie  „BrasiT”, mającą na celu przekazanie podstawowych informacji na temat posiadanego przez „BrasiT” asortymentu.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  a)  „BrasiT” lub „Sprzedawca”- działalność BrasiT – Paweł Bracha
  b)  Interesant – Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która podejmuje działania mające na celu uzyskanie informacji o=dotyczących produktów i cen oferowanych przez BrasiT.
  c)  „Kupujący”- Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Oferty Handlowej oferowanej  przez BrasiT.
  d)  Dni robocze – Czas liczony w dni pracujące od Poniedziałku do Piątku.
  e)  Termin realizacji zamówienia – termin realizacji zaakceptowanej przez Klienta oferty, który zawarty jest w dokumencie Oferta, liczony od rozpoczęcia nowego tygodnia od otrzymania zamówienia (liczony w pełnych tygodniach).
  f)  Oferta – oferta handlowa, zawierająca wycenę towarów dla interesanta, staje się wiążąca w momencie akceptacji – złożenia zamówienie.
 3. Oferta w przypadku zamówienia stanowi warunki wiążące kupującego i sprzedawcę.
 4. Pozostałe warunki nie zamieszczone w ofercie reguluje „Regulamin”.
 5. Akceptacja Oferty XXX/OO/RR jest jednoznaczna z akceptacja regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich Kupujących.

§2. Sposób kontaktu oraz informacja ofertowa

 1. Informacje i porady techniczne dostępne są pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej https://www.brasit.pl w zakładce „Kontakt”.
 2. Zapytania ofertowe kierować należy na adres email podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej https://www.brasit.pl
 3. Zapytania winny mieć treść ogólnie obowiązujących pytań handlowych i zawierać informacje konieczne do utworzenia właściwej wyceny, w zależności od wymagań interesanta.
 4. Czas uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynosi od 1-7 dni roboczych.
 5. Informacja handlowa jest przesyłana w pliku „OFERTA XXX/OO/RR”, gdzie XXX -oznacza numer oferty. Oferta w przypadku dokonania zamówienia stanowi warunki wiążące kupującego i sprzedawcę.
 6. Informacja zawarta w ofercie ważna jest 7 dni, chyba, że zapis w ofercie stanowi inaczej.
 7. W przypadku braku akceptacji oferty w ciągu 7 dni od daty jej utworzenia, warunki oferty mogą ulec zmianie.

§3. Ceny towarów

 1. Cenniki dostępne, są jedynie szacunkowymi cennikami.
 2. Ceny towarów zależą od aktualnych kursów walut ustalanych na podstawie kursu BRE Bank S.A.
 3. Ceny towarów mogą ulec zmianie w przypadku zamówienia większej ilości towaru, lub wzrosnąć w przypadku zamówienia mniejszej ilości towarów.
 4. Ceny towarów nie zawierają podatku VAT , oraz podawane są w walutach innych niż PLN- z możliwością przeliczenia na PLN po obowiązujących kursach walut na dzień złożenia zamówienia.
 5. Koszty przesyłki zależą od zapisu w Ofercie.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana w Ofercie w chwili składania zamówienia.

§4. Składanie zamówień

 1. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się akceptację oferty z nadaną przez BrasiT numerem porządkowym.
 2. Zamówienie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres zwrotny – ten z którego oferta została przesłana, w tytule maila należy wprowadzić numer oferty – w przypadkach innych zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 3. Złożenie zamówienia równoznaczne z akceptacją Oferty oznacza, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w ofercie.
 4. Jedynie na wniosek Kupującego mogą zaistnieć warunki realizacji zamówienia inne niż w przesłanej Ofercie- pod warunkiem, że przed zamówieniem Kupujący zażąda pisemnie zmian dotyczących oferty, i zostaną one na nią naniesione przez BrasiT w Ofercie i zaakceptowane przez Kupującego.
 5. Nie ma innej możliwości zamówienia jak poprzez akceptację Oferty z przydzielonym numerem porządkowym.
 6. Inne ustalenia, nie naniesione na Ofertę uznaje się za niebyłe.
 7. W przypadku poprawnego złożenia zamówienia( tylko akceptacja Oferty XXX/OO/RR ) Kupujący otrzyma od Sprzedającego Fakturę zaliczkową PRO-FORMA.
 8. Po otrzymaniu wpłaty zamówienie zostaje niezwłocznie przekazane do produkcji.

§5. Formy płatności i dostawy

 1. Płatności dokonuję się na podstawie wystawionej po akceptacji Oferty faktury Pro-Forma, określającej wysokość żądanej do realizacji zamówienia zaliczki.
 2. Przyjęto, że minimalną do realizacji zaliczką jest 100% wartości kwoty całego zamówienia.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na inna kwotę zaliczki, zapis taki widniał będzie w dokumencie Oferta.
 4. Waluta płatności podana jest na dokumencie Pro-Forma.
 5. Płatność należy uregulować niezwłocznie po otrzymaniu faktury Pro-Forma, jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, w przeciwnym wypadku Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Płatność w walucie PLN podanej na dokumencie Pro-Forma należy uregulować w podanym terminie na konto:

Bank: BRE Bank SA – mBank
Nr konta: 12 1140 2004 0000 3502 7488 4128

 1. W przypadku wpłaty zaliczki na kwotę mniejszą niż podana w dokumencie Faktura Pro-Forma zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 2. W przypadku wpłaty zaliczki na kwotę uzgodnioną, mniejszą niż 100% wartości zamówienia, pozostałą część kwoty wpłacić należy dokładnie do dnia jej terminu płatności. W przypadkach innych zaliczka zostanie zatrzymana.
 3. Forma dostawy jest podana przez Sprzedającego w dokumencie Oferta XXX/OO/RR.
 4. W zależności od formy dostawy różny będzie czas realizacji zamówienia.

§6. Realizacja zamówień

 1. W zależności od formy dostawy, różny będzie czas realizacji zamówienia.
 2. Realizacja zamówień odbywa się na podstawie dokumentu Oferta Nr XXX/OO/RR.
 3. Nie ma możliwości realizacji zamówienia z warunkami innymi niż te podane w dokumencie Oferta Nr XXX/OO/RR, chyba, że Kupujący zażądał pisemnie dokonania takiej zmiany i z dniem otrzymania zmiany w dokumencie Oferta Nr XXX/OO/RR zaakceptował ją.
 4. Zmiany żądaniowe w dokumencie Oferta Nr XXX/OO/RR są ważne do końca dnia, w którym dokument został przesłany do klienta z naniesionymi zmianami.
 5. W przypadku, gdy klient nie zaakceptował zmian w dniu ich otrzymania, zmiany uważane są za niebyte, a podstawą do zamówienia jest dokument Oferta Nr XXX/OO/RR podstawowy – tj. przesłany do Kupującego jako pierwszy, bez naniesionych zmian.
 6. Termin realizacji jest liczony od pierwszego dnia roboczego tygodnia następującego po dokonaniu wpłaty zaliczki.
 7. Termin dostawy / realizacji zamówienia określony jest w dokumencie Oferta Nr XXX/OO/RR.
 8. Termin realizacji podany w Ofercie, jest obowiązujący na dzień tworzenia oferty, i w późniejszych dniach może ulec zmianie.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia towaru w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia okresu podanego w dokumencie Oferta, okres ten nie jest uważany jako opóźnienie i nie podlega roszczeniom ani reklamacjom.
 10. Termin 14 dni od zakończenia terminu podanego w Ofercie nie jest uważany za opóźnienie i nie podlega roszczeniom Kupującego co do terminu dostawy.
 11. Po otrzymaniu wpłaty zamówienie zostaje niezwłocznie przekazane do produkcji.
 12. W przypadku opóźnień w dostawie na które Sprzedający niema wpływu, termin dostawy ulega przedłużeniu, Sprzedawca nie podlega z tego tytułu roszczeniom. Opóźnienia w czasie realizacji za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności to min.:
  a)  terminy transportów (wypłynięcia statków, transport kolejowy, transport lądowy)
  b)  opóźnienia w produkcji,
  c)  warunki atmosferyczne,
  d)  zdarzenia losowe,
  e)  wypadki,
  f)  działania osób trzecich,
  g)  pozostałych nie wynikających z winy Sprzedającego
 13. Nie obowiązuje termin dostawy inny niż ten podany w dokumencie przesłanym Oferta Nr XXX/OO/RR, z  zastrzeżeniem przedłużenia tego terminu jak w punktach 9,  10 i 11
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia się realizacji zamówienia , w przypadkach podejrzenia działania Kupującego na szkodę Sprzedawcy, oraz w przypadkach małej wierzytelności Kupującego, a także podejrzenia brania udziału Kupującego w nieuczciwych transakcjach lub namawiania przez Kupującego Sprzedającego do wzięcia udziału w nich.

§7. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres przedsiębiorcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej https://www.brasit.pl w zakładce „Kontakt”.
 2. Reklamacjom nie podlegają winy powstałe w wyniku złego montażu lub niewłaściwego eksploatowania towarów lub użytkowania w niewłaściwych warunkach
 3. Reklamacjom podlegają jedynie winy powstałe w wyniku produkcji.
 4. Sprzedawca nie odpowiada bezpośrednio za gwarancję, jest pośrednikiem pomiędzy Gwarantem -Producentem a Kupującym
 5. W przypadku rozwiązania lub zmiany formy działalności Firma BrasiT nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia gwarancyjne i pozostałe.
 6. W przypadku rozwiązania lub zmiany formy działalności, reklamacje należy kierować bezpośrednio do producenta.
 7. Firma „BrasiT” zwana dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Okres gwarancji na poszczególne podzespoły wchodzące w skład oferty wynosi 24 msc. gwarancji na prawach ogólnych.
 9. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi powstałe w okresie (jak wyszczególniono przy poszczególnych podzespołach) od daty dostawy. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych nieprawidłowym zamontowaniem i podłączeniem komponentów.
 10. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 28 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego Gwaranta bądź dłuższym w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy niezbędnych do naprawy części.
 11. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.
 12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, konserwacja.
 13. Nie gwarantuje się poprawnego działania sprzętu z urządzeniami zakupionymi i instalowanymi poza firmą
 14. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
  a)  zerwania tabliczki znamionowej przez osobę nieupoważniona przez Gwaranta,
  b)  nieczytelnych, zmienionych lub usuniętych numerów seryjnych sprzętu, podanych w punkcie 14 warunków gwarancji.
  c)  samowolnie dokonywanych przez Klienta lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
 15. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w sprzęcie, a w szczególności powstałe wskutek:
  a)  niewłaściwej lub niezgodnej eksploatacji, instalacji, przechowywania (zalanie sprzętu płynami, wyładowania atmosferyczne, przepięcia itp.),
  b)  mechanicznych uszkodzeń i zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzą, uderzeniem pioruna, wichurą, wandalizmem oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
  c)  uszkodzeń wynikłych podczas rozładunku, przeładunku a w szczególności montażu przez nabywcę.
 16. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień. W razie utraty przez Nabywcę karty gwarancyjnej nowa karta gwarancyjna nie będzie wydana, a okres gwarancyjny określa się osobno dla poszczególnych części zgodnie z tabliczkami znamionowymi.
 17. Gwarancją objęty jest wyłącznie sprzęt wymieniony w ofercie handlowej
 18. Nie ujęte w warunkach gwarancji „przepisy gwarancyjne” reguluje Kodeks Cywilny.
 19. Firma BrasiT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w swoich produktach w przyszłości, bez żadnych zobowiązań do dokonania tych zmian i ulepszeń do produktów wcześniej dostarczonych.
 20. W przypadku nie wywiązania się z terminu płatności określonego na fakturze, gwarant automatycznie odstępuję od umowy gwarancyjnej.
 21. Podstawą do uznania reklamacji jest dostarczenie na swój koszt reklamowanego urządzona posiadającego oryginalne oznaczenie numeru serii wraz z opisem występującej wady i podpisaną gwarancją.

§8. Usługa montażu

 1. Podana cena w ofercie, nie zawiera kosztów uzgodnień i formalności prawnych związanych z montażem lamp solarnych oraz hybrydowych, latarni ulicznych podłączonych do sieci 230V, znaków aktywnych itp. (projekt, uzgodnienia, obsługa geodezyjna itp.) a także kosztów projektów organizacji ruchu oraz kosztów zabezpieczenia drogi na czas montażu, jeśli będą wymagane.
 2. Projekt, uzgodnienia, obsługa geodezyjna itp. jest za każdym razem płatna dodatkowo po wcześniejszych uzgodnieniach oraz wizji lokalnej.
 3. W przypadku gdy wskazane przez zamawiającego punkty montażu, są naniesione błędnie, wszelkie koszty z tym związane są po stronie Zamawiającego.
 4. W przypadku błędnie wskazanego miejsca montażu przez Zamawiającego, jeżeli dojdzie do uszkodzenia instalacji podziemnych w tym:  uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji energetycznych, wodnych, światłowodowych, telekomunikacyjnych itp, wszelkie koszty z naprawą, oraz przywróceniem stanu pierwotnego są po stronie Zamawiającego.
 5. W przypadku montażu latarni solarnych oraz hybrydowych, cena montażu nie uwzględnia uziemienia słupa.
 6. Cena montażu, która jest wskazana w ofercie, zawiera montaż wyłącznie w czystej ziemi. Montaż nie uwzględnia żadnych utrudnień typu: korzenie, podmokły teren, głazy, piasek itd.
 7. Wszelkie utrudnienia wynikłe podczas naszego montażu, mają prawo do „renegocjacja umowy” na koszt Zamawiającego.

§9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Odstąpieniu od umowy nie podlega :
  a)  opóźnienie w terminie dostawy spowodowane czynnikami wymienionymi § 6 pkt. 11,
  b)  odstąpienie z od umowy /inne roszczenia w przypadku podanym w § 6. Pkt 9 i 10
  c)  zmiany w projektach i przetargach w których Kupujący bierze udział,
  d)  wpływ osób trzecich na decyzję Kupującego,
  e) roszczenia co do Kupującego przez jego kontrahentów lub dalszych partnerów Kupującego,
  f)  zmiany w zarządzie i organizacji pracy Kupującego,
  g)  upadłość Kupującego,
  h)  zmiana decyzji Kupującego co do ilości lub typu towaru,
  i)  błędy , pomyłki dotyczące zamówienia spowodowane przez Kupującego lub jego pracowników, lub inne osoby którym zostało zlecone zamówienie towaru,
  j)  umyślne działania osób trzecich lub Kupującego, w konsekwencji mające na celu wprowadzenie w błąd,
  k)  powoływanie się na warunki inne niż zawarte w dokumencie Oferta Nr  XXX/OO/RR ,( zgodnie z ust § 6. Pkt 2 i 3) chyba, że Kupujący zażądał zmiany w dokumencie Oferta Nr XXX/OO/RR i otrzymał go z naniesionymi zmianami,
 2. Odstąpieniu od umowy podlega:
  a)  opóźnienie sprzedającego w dostawie( poza okresem o którym mowa w w § 6. Pkt 9 i 10)
  b)  umyślnego opóźniania terminu dostawy towarów,
 3. Prawo zwrotu produktów przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:
  a)  towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy warunki realizacji  wynikają na chęć narażenia sprzedającego na stratę lub w przypadku małej wiarygodności kupującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez BrasiT są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21/10/2013 r. do odwołania.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie BrasiT, a także pod adresem: https://www.brasit.pl/regulamin.html
 7.  

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Firmy, które nam zaufały:

Gminy, które nam zaufały:

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.